Privacyverklaring 

Autorijschool Willemsen te Heteren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

Zoals navolgend weergegeven. 

Persoonsgegevens die door Rijschool Willemsen te Heteren verwerkt worden.

Autorijschool Willemsen VOF te Heteren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van    onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.

– CBR registratie nummer

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt autorijschool Willemsen te Heteren uw

 Persoonsgegevens

Autorijschool Willemsen te Heteren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële

   belang van Rijschool Willemsen VOF te Heteren.

–  U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te 

   maken dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met autorijschool Willemsen te 

   Heteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rijschool Willemsen VOF te Heteren neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen  

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om

 besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens

 (bijvoorbeeld een medewerker van autorijschool Willemsen te Heteren tussen zit)

Rijschool Willemsen VOF te Heteren gebruikt het volgende computerprogramma:  Plan2Drive

 waarmee de rijlesplanning en facturering worden gemaakt. Dit programma heeft geen te verwachte 

gevolgen voor betrokken

Hoe lang bewaart Rijschool Willemsen te Heteren uw  persoonsgegevens

Rijschool Willemsen VOF te Heteren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 

de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 Delen van persoonsgegevens met derden

 Autorijschool Willemsen te Heteren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 

 uitsluitend Indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan

 een wettelijkeverplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 

 een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

 vertrouwelijkheid van

 uw gegevens. Autorijschool Willemsen te Heteren blijft verantwoordelijk voor deze

 verwerkingen Cookies, of vergelijkbare technieken, die autorijschool Willemsen te Heteren op haar

 website gebruikt.

Autorijschool Willemsen te Heteren gebruikt geen/alleen technische en functionele cookies/tracking

cookies  die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 

eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden 

voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast 

kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door autorijschool Willemsen te Heteren. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rijschoolwillemsen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op. 

Autorijschool Willemsen te Heteren wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.  Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Rijschool Willemsen te Heteren de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt.

Autorijschool Willemsen te Heteren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@rijschoolwillemsen.nl

https://www.rijschoolwillemsen.nl/assets/cbr.jpg

https://www.rijschoolwillemsen.nl/assets/2todrive.jpg 

https://www.rijschoolwillemsen.nl/assets/machtiging.jpg 

https://www.rijschoolwillemsen.nl/assets/facebook.jpg